"Akreditasyonda kalitenin do�ru adresi"
 
 

Akreditasyonun Amac�?

Kaliteyi iyile�tirmek, Maliyetleri d���rmek, Verimlili�i art�rmak, Kuruma g�venilirli�i art�rmak ve sa�lamla�t�rmak, Sa�l�k hizmetleri y�netimini iyile�tirmek, E�itim sa�lamak

 

 

TKY/TSE ISO 9001

Kalite, bir �r�n veya hizmetin belirlenen veya olabilecek ihtiya�lar� kar��lama kabiliyetine dayanan �zelliklerin toplam�d�r. Yap�sal �zellikler tak�m�n�n �artlar� yerine getirme derecesi. "Kullan�ma uygunluktur. (Dr. J. M. JURAN)"

 

Referanslar�m�z

Uzman denet�i olarak yap�lan belgelendirmeler, g�zetim, akreditasyon...
 

 

Hakk�m�zda

 

E�itim Programlar�, Kongre ve Seminerler

"Profesyonel G�z�yle �� Hayat� Etkinli�i", "Sa�l�k G�n� Etkinli�i", Sa�l�k Turizmi Kongresi, Hasta G�venli�i Hedefleri...

  Detay
     
 

�d�l ve Sertifikalar�m�z

Kalite Y�netim Sistemi Belgesi, Kalite �d�l T�reni 2006, Kalite Zirvesi, Uluslararas� T�ketici Zirvesi, �niversitelerde verilmi� olan seminerler, kongreler...

  Detay
     
 

Bas�nda G�ler �akmak Kalite Akademisi

�e�itli sa�l�k dergilerinde ve gazetelerde yay�mlanm�� haberler, yaz�lar, makaleler, foto�raflar...

  Detay
 

Hizmetlerimiz

 

E�itim

JCI Standartlar� ve Hasta G�venli�i, Kalite ve TKY E�itimi, TSE ISO 9001:2008 Standartlar� E�itimi, Ki�isel Geli�im E�itimi, Sa�l�k

   
Bakanl��� HKS E�itimleri... Detay
     
 

Y�netim

Liderlik - Zaman Y�netimi, �leti�im - Toplant� Y�netimi...

    Detay
     
 

Denetim

Akreditasyon �n Denetimi, Kurulu� ��i Denetim, TSE ISO 9001:2008 �n Denetim, SB S�n�fland�rma �n Denetim...

    Detay

Yay�nlar�m�z

Sa�l�k Kurulu�lar�nda Kalite ve Akreditasyon Y�netim Rehberi
Detay

Anasayfa|Hakk�m�zda|Hizmetlerimiz|G�ncel Duyurular|Akreditasyon|TSE|E�itim - Kongreler
�d�ller|Bas�n|Yay�n|Makaleler|K��e Yaz�lar�|Videolar|Referanslar|�leti�im